Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

TRƯƠNG DUY NHẤT - THỜI TRANG GIỮ ĐẤT







TRƯƠNG DUY NHẤT - THỜI TRANG GIỮ ĐẤT


Nhân vật của năm 2012 là dân oan giữ đất. Và chính họ, trong những hoàn cảnh cùng đường quẫn bức, khi đất đai ruộng vườn bị thu hồi, tước đoạt, đã sáng tạo ra những kiểu thời trang giữ đất độc đáo, độc đáo đến nhức nhối tâm can.












































Nguồn: Trương Duy Nhất blog